somastudio |
dizajn studio
  ekonomické a účtovné poradenstvo

 

 

služby
cenník
kontakt
 
 
 
 

 

 

cenník

Cena sa stanovuje na základe dohody s klientom a vychádza z počtu a náročnosti výpočtov pre zaúčtovanie jednotlivých položiek a od počtu položiek a výšky dlhodobého majetku. Zohľadňuje zabiehanie firmy, ak je predpoklad, že firma aktívne začne vykonávať svoju činnosť neskôr, ako sa založí. Za vypracovanie účtovnej závierky je samostatná fakturácia podľa dohody. Práce nad rámec zmluvy sa ocenia individuálne podľa vzájomnej dohody pred začatím prác.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
V mesačnej paušálnej cene za vedenie jednoduchého účtovníctva je zahrnuté:

• kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
• spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (odberateľské a dodavateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
• vedenie peňažného denníka,
• vedenie pokladničnej knihy,
• vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
• evidencia pohľadávok a záväzkov,
• evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého),
• evidencia DPH,
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta,
• účtovné a daňové poradenstvo v primeranom rozsahu.

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
V mesačnej paušálnej cene za vedenie podvojného účtovníctva je zahrnuté:

• kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
• spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodavateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
• vedenie hlavnej knihy,
• vedenie analytickej evidencie,
• vedenie účtovného denníka,
• vedenie pokladničnej knihy,
• vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr,
• evidencia pohľadávok a záväzkov,
• evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého),
• evidencia DPH,
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta,
• účtovné a daňové poradenstvo v primeranom rozsahu.

 

MZDY A PERSONALISTIKA
V mesačnej paušálnej cene za spracovanie miezd je zahrnuté:

• výpočet miezd podľa dodaných podkladov,
• vypracovanie miezd a výplatných listín,
• vyhotovenie podkladov pre výpočet PN a OČR,
• spracovanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad,
• vystavenie príkazu na úhradu miezd a poistného,
• zastupovanie klienta pred inštitúciami - Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa,
• elektronické prohlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní•poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE – ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY
Spracovanie daňového priznania a účtovných závierok pre fyzické (FO) a právnické osoby (PO), daň z motorových vozidiel (MV).

• Fyzická osoba - Daň z príjmu typ A,
• Fyzická osoba - Daň z príjmu typ B (paušálne výdavky),
• Fyzická osoba - Daň z príjmu typ B,
• Právnická osoba - Daň z príjmu,
• Motorové vozidlá - Daň z motorových vozidiel,
• Účtovná závierka - spracovanie ročnej účtovnej závierky.

 

 

 

 

 

© somastudio.sk